| Suomeksi | På svenska | In English |


UBC Rapid - Virtsarakon syövän ennustettavuuden ja seurannan parantamiseksi

Virtsarakon syövän yleisyys

Virtsarakon syöpä on maailman seitsemänneksi yleisin syöpä, joka on yleinen erityisesti teollisuusmaissa sekä miehillä että naisilla. Rakkosyövän moninaisuuden ja vaihtelevan ennusteen vuoksi on hoidon valitsemiseksi pyrittävä mahdollisimman tarkkaan levinneisyysluokitukseen ja patologin määrittelemään kudosluokitukseen. Hoidon kannalta tärkeää on jako limakalvoon rajoittuviin pinnallisiin kasvaimiin ja lihaskerrokseen (invasoiviin) tunkeutuviin kasvaimiin. Virtsarakkosyövän toteamishetkellä yli 70 % kasvaimista on pinnallisia.Suurin osa virtsarakon syövistä on pinnallisia ja rajoittuu limakalvoon. Virtsarakon syöpä voi kuitenkin myös levitä virtsarakon seinämään ja kasvattaa etäpesäkkeitä esimerkiksi maksaan, keuhkoihin tai luustoon. Virtsarakon syövän ennustettavuuden parantamiseksi vaaditaan tehokkaita tutkimusmenetelmiä. Potilaalle on erittäin tärkeää sen aikainen havaitseminen ja säännöllinen seuranta.
Non-invasiivisillä virtsarakon syöpätesteillä on paljon potentiaalisia sovelluksia kuten toistuvan diagnosoinnin helpottaminen, invasiivisen testaustarpeen vähentäminen ja aikainen havaitseminen onko potilas mahdollisesti siirtymässä korkean riskin kategoriaan. UBC® on non-invasiivinen immunomenetelmä.

Virtsarakon syöpä

Virtsarakon syöpä on 3 - 4 kertaa yleisempi miehillä kuin naisilla. Vaikka yli 70 % tapauksista on pinnallisia virtsarakon syöpiä, uusiutumisaste on korkea. Uusiutumistaipumus on erittäin tyypillistä virtsarakon syövälle riippumatta levinneisyydestä tai erilaistumisasteesta, joten säännöllinen seuranta on tarpeen. Tämän vuoksi useilla potilailla tauti etenee lihaskerroksiin (invasoiviin) tunkeutuviksi kasvaimiksi tai aiheuttaa etäpesäkkeitä. Lihaskerroksiin tunkeutuvia rakkosyöpiä on noin 20–25 % kaikista rakkosyövistä. Etäpesäkkeitä löytyy pieneltä osalta (~5 %) potilaita diagnoosihetkellä.

Virtsarakon syöpä Suomessa

Yleisyys (5 vuotta): Miehet 3000, naiset 700 (v.2012), kuolleisuus 230 potilasta vuosittain

Esiintyvyys: Miehet 852, naiset 263 (v. 2012)

Suomessa neljänneksi (4.) yleisin syöpä miehillä ja kahdeksanneksi (8.) yleisin syöpä naisilla, keski-ikä noin 65 vuotta

Virtsarakon tähystys eli kystoskopia ja virtsan sytologinen tutkimus (virtsan irtosolututkimus) ovat yleisimpiä virtsarakon syövän toteamiseksi tehtäviä tutkimuksia. Kystoskopia on epämukava ja aiheuttaa potilaalle kipua. Tapauksissa, joissa kysymyksessä on pieni kasvain tai karsinooma in situ, diagnoosia ei helposti tehdä. Virtsan irtosolututkimus, non-invasiivinen virtsatesti, on rakkosyövän toteamisen standardimenetelmä ja sitä suositellaan täydentämään kystoskopista tutkimusta. Irtosolututkimuksen etuina ovat korkea spesifisyys, mutta heikkoutena matala sensitiivisyys hyvin erikoistuneissa tai matala-asteisissa tuumoreissa.

UBC® faktat:

• Määrittää spesifisesti sytokeratiini 8 ja 18:ta.
• Non-invasiivinen indikaattori tuumorisolujen
aktiivisuuden määrittämiseksi virtsassa.
• Vaihtoehtoinen menetelmä potilaan tilan seuraamiseksi ja kystoskopisten tutkimusten
vähentämiseksi.
• UBC® testin avulla saadaan varhaiset signaalit kasvaimen uusiutumisesta.
• Saatavana kvantitatiivinen immunomenetelmään perustuva
lateraalivirtaustesti testi (ELISA ja IRMA) ja
nopea point-of-care (POC) testi

 

UBC® Rapid, point-of-care (POC), on toisen tyyppinen noninvasiivinen testi virtsarakon syövän määrittämiseksi ja seuraamiseksi. UBC® Rapid on yhtä tehokas menetelmä kuin UBC® immunoassay menetelmä. Sen etuna on kuitenkin nopeus. Tulos saadaan jo vastaanottokäynnillä. Kliinisissä tutkimuksissa UBC® Rapid testin herkkyys on osoitettu olevan parempi kuin virtsan irtosolututkimuksen erityisesti matala-asteisissa tuumoreissa. Tutkimuksissa on myös osoitettu, että UBC® Rapid testin ja sytologisen tutkimuksen kombinaatiolla voidaan havaita lisätuumoreita päinvastoin kuin pelkällä sytologisella tutkimuksella. Lue lisää...

UBC® Rapid testin faktat:

• Määrittää spesifisesti sytokeratiini 8 ja 18:ta.

• Vaihtoehtoinen menetelmä potilaan tilan seuraamiseksi
ja kystoskopisten tutkimusten vähentämiseksi.

• UBC® testin avulla saadaan varhaiset signaalit kasvaimen
uusiutumisesta.

• Non-invasiivinen indikaattori tuumorisolujen
aktiivisuuden määrittämiseksi virtsassa.

• Korkea senistiivisyys virtsarakon syövän diagnoosissa.

• Tehokas virtsarakon syövän määritysmenetelmä korkean riskin
potilailla ja potilaan tilan seurannassa.

• Tulos nopeasti jo vastaanotolla.

• Helppo suorittaa virtsanäytteestä.

• Kvalitatiivinen (positiivinen/negatiivinen) tai kvantitatiivinen tulos (lukijalaite)

• Markkinoilla ainut kvantitatiivinen virtsarakon syöpätesti

• Kivuton, ei vaikeaa ja kallista kystoskooppista tutkimusta

 

Testimenetelmä - Miten UBC® Rapid testi toimii

UBC® Rapid testi perustuu immunokromatografiaan. Testissä on kromatografinen membraani, jossa on kaksi vasta-ainevyöhykettä sekä näyte-, konjukaatti- ja absorbenttityynyt. Konjukaattireagenssina käytetään kultapartikkeleja.
Näyte virtaa ensin suodattimen läpi ja imeytyy membraaniin, jossa se liikkuu kahdelle erilaiselle reagenssivyöhykkeelle. Ensimmäisesssä vyöhykkeessä konjukaatti rehydroituu ja sytokeratiini 8/ 18 fragmentteja sisältävä virtsanäyte reagoi spesifisten kultaleimattujen vasta-aineiden kanssa muodostaen kompleksin. Tämä kompleksi liikkuu ensimmäiseen reaktiovyöhykkeeseen, testivyöhykkeelle (T), jossa se sitoutuu toiseen spesifiseen vasta-aineeseen muodostaen ”sandwich” -rakenteen kahden vasta-aineen ja sytokeratiinifragmenttien välille. Tämä sitoutuminen tulkitaan positiiviseksi tulokseksi ja voidaan nähdä visuaalisesti viivan muodostumisena testivyöhykkeeseen T. Ylimääräiset kultaleimatut vasta-aineet liikkuvat kohti toista reaktiovyöhykettä eli kontrollivyöhykettä (C), jossa anti-mouse vasta-aineet sitovat ne. Tällöin muodostuu toinen viiva kontrollivyöhykkeeseen C, joka on testin sisäinen kontrolli. Sen avulla tiedetään, että testi toimii ja on suoritettu oikein.

UBC® Rapid testi lyhyesti

• Menetelmä: UBC® Rapid immunokromatografinen poin-of-care testi

• Perustuu sytokeratiini 8 ja 18 määrittämiseen

• Näytetyyppi: Virtsa

• Testiin kuluva aika: 10 minuuttia

 

Tuote Tuotenumero  
UBC® Rapid 10-038 10 testiä. Kvalitatiivinen määritys
UBC® Rapid 10-238 20 testiä. Kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen määritys


Lue lisää: http://www.idl.se/Products1/Diagnostics-for-oncology/UBC/